મુલાકાત બદલ આભાર

ગુરુવાર, 21 માર્ચ, 2013

સોળ સંસ્કારસોળ સંસ્કાર
૧. ગર્ભાધાન
૨. પુંસવન
૩. સીમંત
૪. જાતકર્મ
૫. નામકરણ
૬. નિષ્ક્રમણ
૭. અન્નપ્રાશન
૮.ચૂડાકર્મ
૯. કર્ણવેધ
૧0.વિદ્યારંભ
૧૧.ઉપનયન
૧૨.વેદારંભ
૧૩.કેશાંત
૧૪.સમાવર્તન
૧૫.વિવાહ
૧૬.અંત્યેષ્ટ

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો